B kategória


1.sz. melléklet

2.sz. melléklet


Tisztelt tanuló!

A járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez szükséges legfontosabb információk.

1. A tanfolyamra jelentkezőnek „jelentkezési lapot” kell kitöltenie, melyet az ügyfélfogadáson lehet beszerezni. Túrkeve József Attila út 23. A szakközépiskola tanműhelyének ügyfélfogadó irodájába. Minden munkanap 18 – 20-ig

2. A „jelentkezési laphoz” csatolni kell előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat minősítését és az alapfokú iskolai végzetséget igazoló bizonyítványt, ha járművezető igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel rendelkezik, akkor annak fénymásolatát is.
Az iskolavezető a beírt adatok illetve a szükséges dokumentációk alapján ellenőrzi és aláírásával
hitelesíti azt, hogy megfelel a beiskolázás feltételeinek, ha nem felel meg tájékoztatást ad, hogyan teljesíthetők a feltételek.
Ezt követően az iskolavezető, ha a beiskolázás feltételei rendben vannak, akkor írásbeli szerződést köt a tanulóval.

3. A járművezetésre jogosító okmány megszerzéséhez előzetes orvos vizsgálatra van szükség, melynek minősítéséhez legalább 1 (egyes) csoportúnak kell lennie. Ezt a vizsgálatot a háziorvos végzi és 10 évre érvényesíthető, díja 7200Ft

4. Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • a 17. Életévét betöltötte, vagy annál fél évvel fiatalabb,
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségi-alkalmassági, valamint a közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • írni és olvasni tud és rendelkezik 8 ált. bizonyítvánnyal.
 • a jelentkezési lapot kitöltötte és abban kizáró ok nem szerepel.

5. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte vagy az alól felmentést kapott,
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségi-alkalmassági, valamint a közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • írni és olvasni tud és rendelkezik 8 ált. bizonyítvánnyal.
 • a BM rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • betöltötte a 17. életévét, vagy annál három hónappal fiatalabb,
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el

6. A vizsgán való részvétel feltételei:

 • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján (külföldi bizonyítvány esetén egy héttel korábban) igazolja a közlekedési hatóság részére.
 • Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az előző pontban meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

7. A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes.

8. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:

 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”- ban), valamint
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.
 • az iskolai végzettséget igazoló okmányt az iskolavezető az elméleti vizsgajelentő leadásakor mutatja be a hatóságnál, vagy a tanuló mutatja be az első elméleti vizsgán.

9. Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki

 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségi-alkalmassági, valamint a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • írni olvasni tud és rendelkezik az alapfokú műveltséggel /8 ált./
 • betöltötte 17. életévét
 • az összes elméleti tárgyból sikeres vizsgát tett,
 • a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott,
 • a BM rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,

10. A tanfolyamok elméleti és gyakorlati tárgyairól és óraszámairól az 1-es számú melléklet ad tájékoztatást.

11. A járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló igazolás bemutatása. Ezt az igazolást a Magyar Vöröskereszt által szervezett vizsgán lehet megszerezni melyet tanfolyam előz meg.
Az iskola vállalja a tanfolyamvezetővel való kapcsolat felvételét.
Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések.
A 31/1992.(XII.19.) NM rendelet alapján.

 • orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi
 • állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi
 • védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi, egészségügyi szakoktatói
 • diplomás oklevéllel rendelkezők
 • egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végeztek
 • közegészségügyi felügyelői föiskolai szakon végeztek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

 • – 1969. Július 1-je és 1983. december 31-e között „D” vagy „Trolibusz” járműkategóriára vezetői, járművezetői engedélyt szerzett ;
 • – 1984. január 1-je után:
  bármely járműkategóriában vezetői engedélyt,
  „Trolibusz” kategóriában járművezetői engedélyt,
  „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „lassú jármű” kategóriában
  járművezetői igazolványt szerzett.

12. A tandíjakról és vizsgadíjakról a 2. számú melléklet ad tájékoztatást.
Tandíjak befizetésénél az iskola részletfizetési kedvezményt ad.

A vizsgadíjak megfizetése:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály pénztárában történik.

13. Az iskola a forgalmi képzést a következő eszközzel biztosítja:

B: CITROËN C3 személygépkocsi

14. A tanuló kérheti áthelyezését más képző szervhez.
A teljesített oktatásról szóló igazolást az iskolavezető adja ki 2 példányban. 3 napon belül díjtalanul.

15. A képző szerv kötelessége, hogy a szerződésben leírt díjért, felkészíti vizsgára a tanulót és magát a vizsgát megszervezze. A képző szerv az oktató járműveket megfelelő műszaki és esztétikai állapotban bocsátja a tanuló rendelkezésére. A képző szerv joga, hogy az oktatás díját időben, az előre egyeztetett részletekben megkapja. Ha díjfizetési késedelem történik, az oktatást az iskolavezető felfüggesztheti. Bizonyíthatóan szándékos károkozás esetén a tanulót kártérítési felelősség terheli.

16. A tanuló joga, hogy az előírt tanfolyami órákon részt vegyen, a segéd illetve oktatási eszközöket külön térítési díj fizetése nélkül használhassa. Az oktató járművet mindig megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg. Vétlen károkozás esetén anyagi felelősség nem terheli.
Jogosult áthelyezését kérni más képzőszervhez. A tanuló kötelessége, hogy a tandíjat az előre megbeszélt időpontokban befizesse. A rendelkezésére bocsátott eszközökben, járműben kárt ne tegyen. Szándékos károkozás esetén kártérítési felelősség terheli.

17. A tanfolyami hiányzást pótolni kell, (képzőszerv által biztosított időpontban) melynek díja 1000 Ft/óra
A gyakorlati oktatás során a pótórák szükségességét az oktató javasolja, melynek díja 6000 Ft/ó

18. A sikeres forgalmi vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás)
birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) a vezetői engedély kiállítását. Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt. Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel.

19. A vállalási feltételekben nem szereplő kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadóak.
179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
24/2005. (IV. 21.)GKM rendelet
70/2005. (IV. 21.) kormányrendelet
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

20. A képzés szakfelügyeletét ellátó neve és címe:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság
Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Szolnok Indóház út 8
Pf.: 101.
Tel.: 422-603